شب دهم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی ( شب عاشورا )

شب نهم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب هشتم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب هفتم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب ششم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب پنجم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب چهارم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزا محمدی

شب سوم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزامحمدی

شب دوم محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزامحمدی

شب اول محرم ۱۳۹۷ حجت الاسلام میرزامحمدی