“شب اول محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”

“شب دوم محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”

“شب سوم محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”

“شب چهارم محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”

“شب پنجم محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”

“شب ششم محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”

“شب هفتم محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”

“شب هشتم محرم ۹۴ حاج سید مجید بنی فاطمه”